Styrelsen

STYRELSEN

Styrelsen består av följande personer:

PETER JOHANSSON

Museiechef

1:e Ålderman 2011 (2008)

JOAKIM BERNLING

Advokat

Andre Ålderman 2011 (2008)

CHRISTER ZETTERBERG

Näringslivschef

Gilleskrivare 2003 (2002)

HENRIK SVANBERG

Ingenjör

Kassafogde 2017

ERIC LUNDBORG

Köpman

Gillevärd 2008 (2006)

LARS SALONEN

Tandläkare

Bisittare 2006

GÖRAN BOMAN

Försäljningschef

Bisittare (2018)

LARS ALFREDSSON

Administrativ chef

Ersättare 2011

LENNART LINNARSSON

Begravningsentreprenör

Ersättare (2018)

Styrelseberättelse 2017


Styrelsen för Vänersborgs Söners Gille får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret 2017, Gillets 112:e.

Styrelsen har under året arbetat i enlighet med Gillets ändamål, att anordna gillestämmor, att publicera uppsatser eller medverka i andra sammanhang som kan befordra kännedomen om

Vänersborg samt att förvalta donationer och utdela stipendier och utmärkelser.

Således har Gillet samlats till Årsstämma den 29 mars i Lagergrenska Huset med ett 90-tal deltagare. Sedvanliga förhandlingar följdes av ett föredrag av Chefen för Samhälls-förvaltningen i Vänersborg, Sophia Wikström, vilken lämnade en fyllig presentation av kommande byggnadsprojekt och planerade utbyggnadsområden. En informativ presentation som rönte stor uppskattning. 

Högtidsstämman avhölls den 3 november i Frimurarlogen i närvaro av 110 gillebröder. Håkan Lind tilldelades Gillets medalj för sitt mångåriga arbete inom styrelse och nämnder. Gillets Ungdomsstipendium på 10 000 kronor gick detta år till Vargöns Drill & Flaggflickor. Pengarna överlämnades nästföljande dag vid en konsert i Vargön. Till stämman hade även kallats de bröder, vilka var berättigade att erhålla tecknet för 50-årigt respektive 25-årigt medlemskap.   Efter förhandlingarna upplästes Årskrönikan av Lars Salonen och som avslutning redovisade Martin Fredman, gillebrodern och säkerhetschefen för Svenska Fotbollsförbundet, sitt arbete för att motverka våld, uppgjorda matcher och annat som förändrat fotbollen. Vi fick del av en utveckling vilken till alla delar inte är önskvärd.


I samband med nationaldagsfirandet överlämnade Peter Johansson Sångsällskapet Sjung-Sjungs stipendium till Eleonor Henriksson, studerande vid Musikhögskolan i Piteå. Hon bjöd på ett strålande framträdande inför rekordpublik. Utdelningen av musikstipendier ur Elis Ullmans minnesfond anordnades den 14 oktober i en mycket välbesatt kyrka. Konserten inleddes av de i samråd med Musikhögskolan i Göteborg utsedda stipendiaterna Birgitte Njå och Simon Jonsson på trumpet respektive orgel. Även i år medverkade Vargöns Symfoniorkester. Tidigare under våren beslutade Styrelsen att som en ekonomisk uppmuntran överlämna en penninggåva till Symfoniorkestern för deras mångåriga medverkan vid konserterna. Sammantaget bjöds åhörarna på en enastående konsert.

Som början till en tradition genomfördes i augusti ett Öppet hus i Gillets lokaler. Närmare 120 personer hade hörsammat inbjudan och dessa fick ta del av ett varierat och uppskattat program. En annan tradition är Gillegolfen. När sommaren var som bäst genomfördes denna för 17:e gången. Av 30 startande lyckades Per Larsson bäst.


Sedvanligt har Gillets årsskrift utkommit, nu med sin 86:e årgång.


Inför julen har ett antal julblommor på sedvanligt sätt delats ut. De ges till personer, vilka särskilt bör tackas eller som behöver en uppmuntran inför julen.

Gillet har under året fortsatt med sin medlemsvärvning. Sammantaget har ansträngningarna varit lyckade. En annan glädjande aktivitet är den fortsatta satsning som görs för att ständigt utveckla vår välbesökta hemsida. Vidare har styrelsen funnit en arbetsordning för underhållet av de i staden utplacerade 24 minnesskyltarna.


Styrelsen har under året haft elva protokollförda sammanträden. Styrelse, Beredningsnämnd, Årsskriftsnämnd och Veteranerna samt olika arbetsgrupper har dessutom samlats för att bereda olika frågor och stärka gemenskapen.

Beslut om förändringar i Styrelsens och Beredningsnämndens sammansättningar har tagits under året.

Styrelsen har under verksamhetsåret 2017 bestått av Peter Johansson, 1:e Ålderman, Joakim Bernling, 2:e Ålderman, Henrik Svanberg, Kassafogde, Christer Zetterberg, Gilleskrivare, Eric Lundborg, Gillevärd, Håkan Lind, Bisittare och Lars Salonen, Bisittare.


Vänersborg i mars 2018.Peter Johansson                1:e Ålderman

Christer Zetterberg           Gilleskrivare

Joakim Bernling                 2:e Ålderman

Henrik Svanberg                Kassafogde

Eric Lundborg                    Gillevärd

Håkan Lind                         Bisittare

Lars Salonen                      Bisittare


Epost till oss: info@vanersborgssonersgille.se

Vänersborgs Söners Gille © 2016