Styrelsen

STYRELSEN

Styrelsen består av följande personer:

PETER JOHANSSON

Museiechef

1:e Ålderman 2011 (2008)

GÖRAN BOMAN

Försäljningschef

Andre Ålderman 2011 (2008)

CHRISTER ZETTERBERG

Näringslivschef

Gilleskrivare 2003 (2002)

HENRIK SVANBERG

Ingenjör

Kassafogde 2017

ERIC LUNDBORG

Köpman

Gillevärd 2008 (2006)

LARS SALONEN

Tandläkare

Bisittare 2006

LARS ALFREDSSON

Administrativ chef

Ersättare 2011

LENNART LINNARSSON

Begravningsentreprenör

Ersättare (2018)

Styrelseberättelse 2018


Styrelsen för Vänersborgs Söners Gille får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret 2018, Gillets 113:e. Styrelsen har under året arbetat i enlighet med Gillets ändamål, att anordna gillestämmor, att publicera uppsatser eller medverka i andra sammanhang som kan befordra kännedomen om Vänersborg samt att förvalta donationer och utdela stipendier och utmärkelser. Således har Gillet samlats till Årsstämma den 21 mars i Lagergrenska Huset med ett 70-tal deltagare. Sedvanliga förhandlingar följdes av ett föredrag av Jan Loman som presenterade sin senast utgivna bok ”En soppa av hönshjärnor”. En bok vilken på ett lättsamt, humoristiskt och karikerat sätt beskriver verkliga och overkliga händelser i Sverige och händelsevis Vänersborg. Kvällen avslutades med en gemensam måltid.


Högtidsstämman avhölls den 2 november i Frimurarlogen i närvaro av ett 110-tal gillebröder. Gillets Ungdomsstipendium på 10 000 kronor tilldelades Vänersborgs Boxningsklubb, där representanter för klubben framförde sitt tack. Till stämman hade även kallats de bröder, vilka var berättigade att erhålla tecknet för 50-årigt respektive 25-årigt medlemskap.   Efter förhandlingarna upplästes Årskrönikan av Lars Salonen. Enligt styrelsens tidigare beslut har ett avslutande föredrag framgent utgått vid Högtidsstämman, varför Förste åldermannen, som avslutning, bjöd in de redan anmälda till den gemensamma måltiden i Lagergrenska huset.


I samband med nationaldagsfirandet överlämnade Peter Johansson Sångsällskapet Sjung-Sjungs stipendium till Emy Svahn. En synnerligen god röstbegåvning. Utdelningen av musikstipendier ur Elis Ullmans minnesfond anordnades den 6 oktober i en mycket välbesatt kyrka. Konserten inleddes av de i samråd med Musikhögskolan i Göteborg utsedda stipendiaterna Petter Iderström Pankinaho och Joel Tulebo Bergström på trumpet respektive orgel. Även i år medverkade Vargöns Symfoniorkester med ett varierat program. Sammantaget bjöds åhörarna på en enastående konsert.


Traditionsenligt genomfördes under hösten ett Öppet hus i Gillets lokaler. Många hade åhört inbjudan och de närvarande fick ta del av ett

varierat och uppskattat program.


En annan tradition är Gillegolfen. När sommaren var som bäst genomfördes denna för 18:e gången. Av dryga 20-talet startande lyckades Mats Ove Svensson bäst.


Sedvanligt har Gillets årsskrift utkommit, nu med sin 87:e årgång. Inför julen har ett antal julblommor på sedvanligt sätt delats ut. De ges till personer, vilka särskilt bör tackas eller som behöver en uppmuntran inför julen. Gillet har under året fortsatt med sin medlemsvärvning. Sammantaget har ansträngningarna varit lyckade. En annan glädjande aktivitet är den fortsatta satsning som görs för att ständigt utveckla vår välbesökta hemsida.


En donation av en mycket stor samling fotobilder har erhållits från Berne Andersson dödsbo. En särskild arbetsgrupp har ägnat åtskilliga timmar med att sortera fram de bilder, vilka förhoppningsvis kan bli föremål för en särskild presentation. Styrelsen har under året haft nio protokollförda sammanträden. Styrelse, Beredningsnämnd, Årsskriftsnämnd och Veteranerna samt olika arbetsgrupper har dessutom samlats för att bereda olika frågor och stärka gemenskapen. Styrelsen har under verksamhetsåret 2018 bestått av Peter Johansson, 1:e Ålderman, Joakim Bernling, 2:e Ålderman, Henrik Svanberg, Kassafogde, Christer Zetterberg, Gilleskrivare, Eric Lundborg, Gillevärd, Göran Boman, Bisittare och Lars Salonen, Bisittare.Vänersborg i februari 2019.Peter Johansson                1:e Ålderman

Christer Zetterberg           Gilleskrivare

Joakim Bernling                 2:e Ålderman

Henrik Svanberg                Kassafogde

Eric Lundborg                    Gillevärd

Göran Boman                    Bisittare

Lars Salonen                      Bisittare