Utmärkelser

Utmärkelser

Vänersborgs Söners Gilles Medalj

Gillets medalj är en förtjänstmedalj och kan tilldelas Gillebroder som under en följd av år nedlagt ett betydelsefullt och uppoffrande arbete inom Gillet och för dess syften.


Medaljen kan ock tilldelas person, som i ideellt syfte har gjort märkbara insatser i staden eller person som genom sin verksamhet i Vänersborg gjort sig särskilt förtjänt om stadens väl och anseende.


Medaljen kan ock tilldelas en i Vänersborg född person som, ehuru verksam på annan ort, genom sina kulturella eller ideella insatser eller genom övrig verksamhet hedrat den stad som sett personen födas.


Medaljen kan ock tilldelas Gillebroder eller annan som genom gåvor, forskning eller genom ekonomiskt stöd har skapat underlag för Gillet att i årsskriften eller på annat sätt publicera uppsatser som befordrar kännedomen om Vänersborg och dess omnejd och om de personer som där har levat och verkat.


Vänersborgs Söners Gilles styrelse utser mottagare av medaljen.

Medaljen utdelas på Gillets Årsstämma eller Högtidsstämma. Om synnerligs skäl föreligger kan medaljen även utdelas vid annat tillfälle.


Vilka har fått denna medalj?

Axel W Erikssonmedaljen

Axel W Erikssonmedaljen instiftades 1985 till minne av den i södra Afrika verksamme, vänersborgsfödde, zoologen Axel Wilhelm Eriksson (1846-1901).


Medaljen är en utmärkelse som utdelas till förtjänt zoolog, i första hand ornitolog, vilken genom sina insatser fördjupat kunskaperna inom dessa områden. Medaljen kan även tilldelas person vilken gjort betydelsefulla naturvårdande insatser till gagn för faunan, i första hand fågellivet.


Vänersborgs Söners Gilles styrelse utser medaljör efter rekommendation från i ämnesområdet sakkunnig expertis.


Medaljör utses vart femte år, eller oftare om synnerliga skäl föreligger. Medaljen skall i första hand utdelas på Gillets Högtidsstämma eller Årsstämma.


Vilka har fått denna medalj?