Utmärkelser

Utmärkelser

Vänersborgs Söners Gilles Medalj

  • Gillets medalj är en förtjänstmedalj och kan tilldelas Gillebroder som under en följd av år nedlagt ett betydelsefullt och uppoffrande arbete inom Gillet och för dess syften.
  • Medaljen kan ock tilldelas person, som i ideellt syfte har gjort märkbara insatser i staden eller person som genom sin verksamhet i Vänersborg gjort sig särskilt förtjänt om stadens väl och anseende.
  • Medaljen kan ock tilldelas en i Vänersborg född person som, ehuru verksam på annan ort, genom sina kulturella eller ideella insatser eller genom övrig verksamhet hedrat den stad som sett personen födas.
  • Medaljen kan ock tilldelas Gillebroder eller annan som genom gåvor, forskning eller genom ekonomiskt stöd har skapat underlag för Gillet att i årsskriften eller på annat sätt publicera uppsatser som befordrar kännedomen om Vänersborg och dess omnejd och om de personer som där har levat och verkat.
  • Vänersborgs Söners Gilles styrelse utser mottagare av medaljen.
  • Medaljen utdelas på Gillets Årsstämma eller Högtidsstämma. Om synnerligs skäl föreligger kan medaljen även utdelas vid annat tillfälle.


Vilka har fått denna medalj?

Axel W Erikssonmedaljen

Axel W Erikssonmedaljen instiftades 1985 till minne av den i södra Afrika verksamme, vänersborgsfödde, zoologen Axel Wilhelm Eriksson (1846-1901).


Medaljen är en utmärkelse som utdelas till förtjänt zoolog, i första hand ornitolog, vilken genom sina insatser fördjupat kunskaperna inom dessa områden. Medaljen kan även tilldelas person vilken gjort betydelsefulla naturvårdande insatser till gagn för faunan, i första hand fågellivet.


Vänersborgs Söners Gilles styrelse utser medaljör efter rekommendation från i ämnesområdet sakkunnig expertis.


Medaljör utses vart femte år, eller oftare om synnerliga skäl föreligger. Medaljen skall i första hand utdelas på Gillets Högtidsstämma eller Årsstämma.


Vilka har fått denna medalj?


Epost till oss: info@vanersborgssonersgille.se

Vänersborgs Söners Gille © 2016