Stipendier

STIPENDIER

Musikdirektör Elis Ullmans Minnesfond

Ur fonden "Musikdirektör Elis Ullmans Minnesfond" skall Vänersborgs Söners Gille årligen utdela två stipendier till i första hand studerande vid Musikhögskolan i Göteborg. Enligt det testamente, av makarna Allan och Tyra Lindström, som ligger till grund för fonden stadgas att "...en av studenterna skall bedriva studier för trumpet och en skall bedriva studier inom kyrkomusikprogrammet och vara särskilt begåvad i orgelspel". I andra hand, för det fall Vänersborgs Söners Gille inte finner lämpliga mottagare, skall stipendie utdelas till en svensk student som utomlands studerar orgel eller trumpet. Stipendiet utdelades första gången år 2000.


Stipendiesumman skall utgöras av fondens årliga avkastning eller högre summa om Gillets styrelse så beslutar. Summan delas lika mellan mottagarna. Gillets styrelse fattar beslut om mottagare av stipendiet efter rekommendation från rektor vid Musikhögskolan i Göteborg.


Under åren har stipendierna utdelats i samband med att stipendiaterna visat sina färdigheter i en konsert i Vänersborgs kyrka. Så länge utdelningen sker på detta, eller liknande sätt, är kravet för erhållande av stipendiet att stipendiat deltager vid konserten. Stipendiet kan endast erhållas en gång per person.


Vilka har fått detta stipendium?

Vänersborgs Söners Gilles Ungdomsstipendium

Vänersborgs Söners Gilles Ungdomstipendium, första gången utdelat 1997, skall årligen utdelas till:

  • Person som, vid utdelningendagen ännu ej har fyllt 26 år, och som är bosatt eller har sitt ursprung i Vänersborg. Stipendiat skall inom någon form av ideel verksamhet visat på framgång, gjort Vänersborg känt på ett positivt sätt eller bidragit till andras framgång.
  • Till organisation, förening eller annan sammanslutning som är verksam i Vänersborg och gjort positiva insatser för kommunens ungdom.


Stipendiet kan gå till ensam person, ensam organisation, delas mellan flera personer eller delas mellan person / personer och organisation. Organisationen kan erhålla stipendiet vid fler än ett tillfälle, person endast vid ett tillfälle.


Vänersborgs Söners Gilles styrelse utser stipendiat / stipendiater och fattar årligen belsut om stipendiesummans storlek. Ungdomsstipendiet utdelas vid Gillets Årsstämma eler vid dess Högtidsstämma.


Vilka har fått detta stipendium?

Sångsällskapets Sjung-Sjungs Stipendiefond

År 1994 bildade Sångsällskapet Sjung-Sjung i Vänersborg en stipendiefond för utdelande av årligt stipendium till manlig ungdom som visat särskild talang inom sång. I samband med Sångsällskapet Sjung-Sjungs upphörande 2012 överläts fonden och ansvaret för Stipendiets utdelande till Vänersborgs Söners Gille, som utdelade stipendiet första gången 2013. I samband med överlåtelsen ändrades stipendievillkoren enligt nedan.


Stipendiet benämnes ”Stipendium ur Sångsällskapet Sjung-Sjungs Stipendiefond” och utdelas årligen till enskild person (manlig eller kvinnlig) eller förening/ sällskap som befrämjat musiklivet i Vänersborg. I första hand skall musikstuderande inom sång eller instrumentalmusik prioriteras. Personerna skall vara födda eller uppväxta i Vänersborg. Mottagande förening/ sällskap skall ha sitt säte i Vänersborg eller här bedriva sin verksamhet.

Om synnerliga skäl föreligger kan samma stipendiat erhålla stipendiet mer än en gång, dock ej två år i följd.

Stipendiesumman skall motsvara fondens årliga avkastning eller vara högre om Gillets styrelse så beslutar.


Av tradition har stipendiet utdelats på Nationaldagen 6 juni inom ramen för Vänersborgs kommuns nationaldagsfirande. Kravet för erhållande av stipendium är, så länge utdelning sker på detta eller liknande sätt, att stipendiat medverkar i nationaldagsprogrammet med två musikframträdanden.

Vänersborgs Söners Gilles Styrelse utser stipendiat efter rekommendation av rektor vid Musikskolan i Vänersborg.

Vid händelse av Vänersborgs Söners Gilles upphörande skall kvarstående fondmedel tillföras Musikskolan i Vänersborg.


Vilka har fått detta stipendium?