Stadgar och Stipendier

STADGAR

VÄNERSBORGS SÖNERS GILLES STADGAR

Stadgar för Vänersborgs Söners Gille

2022-11-11

  

§1

Vänersborgs Söners Gille, som bildades den 27 december 1905, har till ändamål:

  • att bereda söner av Vänersborg tillfälle att sammanträffa,
  • att fördenskull anordna gillestämmor med samkväm minst två gånger årligen, varav en vårstämma, tillika årsmöte, senast under maj månad och en högtidsstämma under hösten.
  • att uti sitt arkiv i bild och skrift sammanföra vad för Vänersborgs och samhällets historia kan ha betydelse.
  • att i årsskrifter publicera uppsatser, som kan befordra kännedom om Vänersborg och dess omnejd.
  • att genom mottagande av och förvaltande av donationer verka för Gillets bästa samt att i ideellt syfte ivra för Vänersborgs väl och försköning.

 

§2

Medlemskap i Gillet erhålles efter anmälan hos styrelsen av varje inom Vänersborg född välfrejdad man.

Gillets Styrelse kan till medlem anta jämväl annan välfrejdad man, som sedan barndomen har bott i Vänersborg eller där fostrats, eller som under minst 10 år varit bosatt i Vänersborg och därunder gjort särskilda insatser för Vänersborg eller visat särskilt intresse för Gillet.

Till hedersledamöter kan på förslag av styrelsen väljas personer, vilka har gjort sig särskilt förtjänta för insatser för staden eller Gillet.


§3

Vid vårstämma behandlas styrelsens och räkenskapsgranskarnas berättelser för det sistförflutna året samt beslutas om ansvarsfrihet för styrelsen.

Vid högtidsstämman skall förekomma: runor över avlidna medlemmar, årskrönika, val av förste ålderman, val av tre bisittare jämte en ersättare, val av två räkenskapsgranskare jämte en ersättare, kompletteringsval, då sådant erfordras, val av beredningsnämnd samt val av årsskriftsnämnd.

Vid extra stämma må endast i kallelsen angiva ärenden upptagas till behandling.

Alla val ske öppet, såvida ej sluten omröstning begäres.

Röstning med fullmakt må ej förekomma.

Vid varje stämma utses två medlemmar att jämte stämmas ordförande granska protokollet.

 

§4

Medlem erlägger en årsavgift, som årligen bestäms vid Gillets högtidsstämma.

Medlem, som på en gång erlägger minst 25 gånger gällande årsavgift, är befriad från vidare årsavgifter och kallas för ständig medlem.

Hedersledamot erlägger ingen avgift.

 

§5

Därest medlem underlåter att erlägga årsavgift, kan han avföras ifrån Gillet.

Medlem, som i ord eller handling nedsätter Gillets anseende, kan av styrelsen uteslutas ur Gillet.

 

§6

Gillets angelägenheter handhas av en styrelse, som väljs vid högtidsstämman. Styrelsen skall bestå av förste ålderman och av sex bisittare jämte två ersättare för dessa. Ledamot av styrelsen må endast den vara, som är född i Vänersborg.

Förste ålderman väljs för ett år, bisittare och ersättare för två år, så att varje år utses tre bisittare och en ersättare. Om bisittare eller ersättare avgår under valperioden, skall nytt val verkställas för återstående tid. Styrelsen utser inom sig andre ålderman, gilleskrivare, gillevärd samt kassafogde. Styrelsen är beslutsmässig, då minst fem ledamöter eller ersättare är närvarande.

Omröstning sker öppet och alla ärenden avgörs genom enkel röstövervikt. Vid lika röstetal har tjänstgörande åldermannen utslagsröst.


Vid styrelsens sammanträden förs protokoll, som regelmässigt granskas vid nästpåföljande sammanträde.

Styrelsen är gemensamt ansvarig för sin förvaltning, dock att för fattat beslut endast de ledamöter blir ansvariga, som har deltagit i beslutet utan att till protokollet anteckna sin avvikande mening.

För varje år utses sex ledamöter att jämte gilleskrivaren utgöra beredningsnämnd.

För varje år utses minst fem ledamöter att jämte andre åldermannen utgöra årskriftsnämnd.

 

§7

Gillets räkenskaper avslutas för kalenderår.

Under februari månad varje år skall det gångna årets räkenskaper avlämnas till granskningsmännen, vilka skall avlämna sin berättelse till styrelsen senast den 15 påföljande mars.

 

§8

Gilleskrivaren leder arbetet i beredningsnämnden och är sammankallande.

Beredningsnämnden omhändertar Gillets arkiv och boksamling samt bereder de ärenden, som till nämnden hänskjutas. Beredningsnämnden fungerar som valberedning. Det ankommer på beredningsnämnden att anordna Gillets sammankomster.

 

§9

Andre ålderman leder arbetet i årsskriftsnämnden och är sammankallande.

Årsskriftsnämnden omhänderhar bestyret med Gillets årsskrift.

 

§10

Kallelse till stämma utfärdas av styrelsen och sker genom personlig kallelse. Kallelse utfärdas minst åtta dagar före stämman.

Extra stämma skall av styrelsen utlysas, då sådant för uppgivet ändamål skriftligen påfordras av minst tjugo gillemedlemmar.

 

§11

Framställningar eller förslag från gillemedlem skall för att kunna upptagas till behandling på stämma vara styrelsen skriftligen tillhanda senast fjorton dagar dessförinnan.


§12

Skulle förslag till ändring av eller tillägg till dessastadgar väckas, skall styrelsen vid nästföljande ordinarie gillestämma däröver avge yttrande.

För bifall till framlagt förslag erfordras samstämmigabeslut av två på varandra följande stämmor, därvid vid den senare krävs tvåtredjedelars röstövervikt.

 

§13

För förvaltningen av Gillets fonder gäller särskildastadgar och reglementen.

 

§14

Gillets 25-årstecken tilldelas den, som varit medlem iGillet under 25 år och har uppnått en ålder av fyllda 45 år.

Gillets 50-årstecken tilldelas den, som varit medlem iGillet under 50 år och har uppnått en ålder av fyllda 70 år.

 

§15

Används ej.

 

§16

Gillets inventarier och arkivalier, alltså tavlor,böcker, skrifter etc., skall fortlöpande förtecknas av beredningsnämnden och kan endast utlämnas mot depositionsinstrument.

 

§17

Uppstår förhållande, som föranleder Gillets upplösning, erfordras för beslut därom en röstövervikt av två tredjedelar bland Gillets närvarandemedlemmar, vid två på varandra följande ordinarie stämmor.

Gillets behållna tillgångar skall i händelse av dess upplösning under namn av "Vänersborgs Söners Minnesfond" överlämnas till Vänersborgs kommun för att användas till ändamål, för vilka Gillet har verkat.